lauantai 25. toukokuuta 2024

Uusi vastuuhenkilö

Maallikkodominikaanit kokoontuivat vaalikokoukseen 25. toukokuuta 2024 valitsemaan uutta vastuuhenkilöä. Pertti Ylinen on toiminut ryhmämme vastuuhenkilönä kaksi kautta vuosina 2018-2024, mikä on enimmäisaika ja tämän vuoksi hän jättää tehtävän. Hengellinen neuvonantajamme isä Marie-Augustin vietti ensin Pyhän Hengen votiivimessun, jonka jälkeen pidettiin vaali. Valituksi tuli Nikodemus Heikman, joka on toiminut vastuuhenkilönä ennen Pertti Ylistä. Uuden vastuuhenkilön toimintakausi on 2024-2027.

torstai 1. helmikuuta 2024

Maallikkodominikaanien sääntö

PYHÄN DOMINICUKSEN MAALLIKKOYHTEISÖJEN

SÄÄNTÖ


I MAALLIKKODOMINIKAANIEN PERUSSÄÄNTÖ


MAALLIKOT KIRKOSSA

1. Kristuksen opetuslasten joukossa on maailmassa elävillä naisilla ja miehillä

kasteensa ja vahvistuksensa voimasta osuus Herramme Jeesuksen Kristuksen

kuninkaallisesta, papillisesta ja profeetallisesta tehtävästä. Heidät kutsutaan

tekemään Kristuksen läsnäolo eläväksi kansojen keskuudessa ja saattamaan

”pelastuksen jumalallinen viesti tunnetuksi ja vastaanotetuksi kaikkien

maailman ihmisten keskuudessa” (Vatikaani II, Maallikkojen apostolaatista).


MAALLIKOT DOMINIKAANISÄÄNTÖKUNNASSA

2. Jotkut maallikot, joita Pyhä Henki kutsuu elämään pyhän Dominicuksen

hengessä ja seuraamaan häntä, liitetään sääntökuntaan erityisellä lupauksella

heitä koskevien sääntöjen mukaisesti.


DOMINIKAANIPERHE

3. Maallikkodominikaanit kuuluvat maallikkoyhteisöihin, jotka yhdessä

sääntökunnan muiden haarojen kanssa muodostavat dominikaaniperheen.

(Liber Constitutionum et Ordinationum, 141)


MAALLIKKODOMINIKAANIEN OMINAISLUONNE

4. Sekä hengellisessä elämässään että tavassaan palvella Jumalaa ja

lähimmäisiään kirkossa maallikkodominikaaneilla on omat erityispiirteensä.

Dominikaanisääntökunnan jäseninä ja maallikkoina he osallistuvat

sääntökunnan apostoliseen tehtävään opiskelemalla, rukoilemalla ja

julistamalla.


APOSTOLINEN TEHTÄVÄ

5. Pitäen esimerkkinään pyhää Dominicusta ja pyhää Katariina Sienalaista,

samoin kuin kaikkia muitakin edeltäjiämme, jotka ovat toiminnallaan

valaisseet kirkon ja sääntökunnan elämää, ja yhteisöllisyytensä vahvistamina

he antavat ennen kaikkea todistuksen omasta uskostaan, ovat herkkiä sille mitä

aikamme ihmiset tarvitsevat ja palvelevat totuutta.

6. He ottavat tarkasti huomioon ne päämäärät, jotka eniten koskevat kirkon

apostolaattia tänä päivänä. Aivan erityisesti todellisen armeliaisuuden tulee

olla se voima, joka saa heidät toimimaan kaikkien hädän muotojen edessä,

puolustamaan vapautta ja edistämään oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

7. Dominikaanisääntökunnan hengessä he muistavat aina, että apostolinen työ

nousee kontemplaation rikkaudesta.


II MAALLIKKORYHMIEN ELÄMÄ

MAALLIKKORYHMIEN ELÄMÄ

8. Maallikkodominikaanit elävät parhaan kykynsä mukaan veljellisessä

yhteydessä Jeesuksen autuaaksi julistusten hengessä. Tämän yhteyden pitää

aina ilmetä rakastavana huolenpitona erityisesti köyhiä ja sairaita kohtaan,

solidaarisuutena jäsenten kesken, samoin kuin rukouksena kuolleiden puolesta,

niin että kaikki ovat yksi sydän ja yksi sielu. (Apt. 4:32)

9. Maallikkoryhmien jäsenet osallistuvat aktiivisesti kirkon elämään

apostolaattinsa kautta yhdessä sääntökunnan sisarten ja veljien kanssa. Heidän

tulee aina olla valmiita yhteistyöhön muiden apostolisten ryhmien kanssa.

10. Tärkeimmät lähteet, joista pyhän Dominicuksen maallikot saavat voimaa ja

joissa kontemplatiivinen ja apostolinen aspekti yhdistyvät, ovat seuraavat:

a. kuuliaisuus Jumalan sanalle ja pyhien kirjoitusten, etenkin Uuden

testamentin, lukeminen

b. mahdollisuuksien mukaan messun päivittäinen viettäminen sekä

osallistuminen eukaristiseen uhriin

c. parannuksen sakramentin ahkera käyttö

d. hetkirukousten viettäminen yhdessä koko dominikaaniperheen kanssa sekä

yksityinen rukous kuten meditaatio ja ruusukkorukous

e. sydämen kääntymys evankelisen katumuksen hengen ja käytännön

mukaisesti


f. ilmoitetun totuuden uuttera tutkiminen ja nykyajan ongelmien jatkuva

tarkastelu uskon valossa

g. sääntökunnan perinteen mukainen hartaus autuasta Neitsyt Mariaa, pyhää

isäämme Dominicusta ja pyhää Katariina Sienalaista kohtaan

h. säännölliset retriitit


OPISKELU

11. Dominikaanisen opiskelun päämääränä on muovata ihmisistä uskossaan

täysikasvuisia, jotka kykenevät ottamaan vastaan, viettämään liturgisesti ja

julistamaan Jumalan sanaa. Jokaisen provinssin tulee suunnitella ohjelma:

a. tulokkaiden opettamiseksi ja

b. kaikkien jatkuvaa opiskelua varten, myös niiden, jotka eri syistä elävät

erossa ryhmästä


12. Jokaisen dominikaanin tulee pystyä julistamaan Jumalan sanaa. Tässä

julistamisessa hän harjoittaa sitä profeetallista tehtävää, jonka kristitty on

saanut kasteessa ja joka lujittuu vahvistuksen sakramentin kautta. Jumalan

sanan julistuksen tulee tämän päivän maailmassa suuntautua ennen kaikkea

ihmisarvon, elämän ja perheen puolustamiseen. Dominikaaniseen

kutsumukseen kuuluu kristittyjen ykseyden edistäminen sekä dialogi ei-

kristittyjen ja ei-uskovien kanssa.

13. Dominikaanien opiskelun tärkeimmät lähteet ovat:

a. Jumalan sana ja teologinen ajattelu

b. liturginen rukous

c. dominikaanisääntökunnan historia ja traditio

d. kirkon ja sääntökunnan viimeaikaiset dokumentit

e. ajan merkkien tunnistaminen


LUPAUKSEN ANTAMINEN

14. Jotta jäsenet voidaan liittää sääntökuntaan, heidät velvoitetaan antamaan

lupaus, jossa he juhlallisesti sitoutuvat elämään pyhän Dominicuksen

hengessä ja sääntöjen määräämällä tavalla. Lupaus on joko määräaikainen tai

ikuinen. Lupauksen antamisessa käytetään seuraavaa tai sisällöltään

samankaltaista kaavaa: ”Kaikkivaltiaan Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen

kunniaksi, sekä autuaan Neitsyt Marian ja pyhän Dominicuksen kunniaksi


minä NN lupaan teidän edessänne, NN, joka olet maallikkoyhteisön

vastuuhenkilö ja isä (sisar) NN, joka olet ryhmän hengellinen neuvonantaja ja

dominikaanisääntökunnan yleisesimiehen edustajana, että tahdon elää

dominikaanien maallikkojen säännön mukaan kolme vuotta / elämäni loppuun

asti.”


III ORGANISAATIO JA HALLINTO


15. Maallikkoryhmässä sen jäsenet ravitsevat ja syventävät henkilökohtaista

kutsumustaan. Se, miten usein kokouksia pidetään, vaihtelee ryhmästä toiseen.

Osallistumalla säännöllisesti kokouksiin jäsen osoittaa uskollisuutensa

sääntökuntaa kohtaan.

16. Uusien jäsenten vastaanottaminen tapahtuu direktoriumissa säädetyllä tavalla.

Siinä määritellään sekä jäsenyyden ehdot että koeajan pituus.

Maallikkoryhmän neuvosto päättää jäseneksi ottamisesta äänestämällä.

Ryhmän vastuuhenkilö yhdessä hengellisen neuvonantajan kanssa ottaa uuden

jäsenen vastaan direktoriumin antaman kaavan mukaisesti.

17. Direktoriumin määräämän koeajan päätyttyä ja neuvoston äänestyksen jälkeen

vastuuhenkilö ja hengellinen neuvonantaja ottavat vastaan joko määräaikaisen

tai ikuisen lupauksen.


SÄÄNTÖKUNNALLE KUULUVA HALLINTOVALTA (JURISDICTIO) JA

MAALLIKKORYHMÄN ITSENÄISYYS


18. Maallikkoryhmät kuuluvat sääntökunnan hallintovallan alaisuuteen. Ne

nauttivat kuitenkin maallikoille kuuluvaa itsenäisyyttä ja johtavat itse itseään.

Sääntökunnan tasolla

19.

a) Sääntökunnan yleisesimies, joka on pyhän Dominicuksen seuraaja ja koko

dominikaaniperheen pää, on kaikkien maailman maallikkoryhmien esimies.

Hänelle kuuluu dominikaanisen hengen säilyttäminen, käytännöllisten


suuntaviivojen laatiminen eri aikoja ja paikkoja varten, sekä jäsenten

hengellisen kasvun (bonum spirituale) ja apostolisen innon edistäminen.

b) Yleispromoottori edustaa yleisesimiestä maallikkoryhmille ja esittää ryhmien

toivomukset ja anomukset yleisesimiehelle ja yleiskapitulille.

Provinssitasolla

20.

a) Provinsiaali on provinssinsa alueella olevien maallikkoryhmien esimies ja

muodostaa paikallisen piispan suostumuksella uusia ryhmiä.

b) Provinssipromoottori (sisar tai veli) edustaa provinsiaalia ja osallistuu täysin

oikeuksin (pleno jure) maallikkohaaran provinssineuvostoon. Hänet valitsee

provinssikapituli tai provinsiaali neuvostonsa kanssa kuultuaan ensin

maallikkohaaran provinssineuvostoa.

c) Provinssissa on oltava provinssivastaava ja provinssineuvosto

maallikkohaaraa varten. Maallikkoryhmät valitsevat provinssineuvoston

jäsenet, ja neuvostoa johdetaan direktoriumin määrittelemien sääntöjen

mukaan.

Maallikkoryhmien tasolla

21.

a) Paikallista maallikkoryhmää johtaa vastuuhenkilö ja ryhmän neuvosto, jotka

yhdessä kantavat vastuun johtamisesta ja hallinnosta.

b) Vastuuhenkilö ja neuvosto valitaan määräajaksi paikallisessa

direktoriumissa säädetyllä tavalla.

c) Hengellinen neuvonantaja (sisar tai veli) auttaa jäseniä opillisissa

kysymyksissä ja hengellisessä elämässä. Hänet nimittää provinsiaali

kuultuaan ensin provinssipromoottorin ja maallikkoryhmän neuvoston

mielipidettä.


Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

22.

a) Jos samassa maassa toimii useita dominikaaniprovinsseja, voidaan perustaa

kansallinen neuvosto erityisten direktoriumien mukaan.

b) Samalla tavoin voidaan tarvittaessa perustaa kansainvälinen neuvosto,

kaikkien sääntökunnan maallikkoryhmien neuvottelujen tuloksena.


23. Maallikkoryhmät voivat lähettää toivomuksia ja pyyntöjä provinssikapitulille;

provinssineuvostot ja kansalliset neuvostot puolestaan yleiskapitulille.

Maallikkoryhmien vastuuhenkilöitä olisi hyvä kutsua näihin kapitulikokouksiin

keskustelemaan maallikoita koskevista kysymyksistä.


Maallikkoryhmien säännöt

24. Pyhän Dominicuksen maallikkoyhteisöjen säännöt ovat:

a) Pyhän Dominicuksen maallikkoyhteisöjen sääntö

b) Sääntökunnan yleisesimiehen ja yleiskapitulien antamat yleiset ohjeet

c) Paikalliset direktoriumit (provinssikohtaiset ohjeet)


Tämän säännön antoi Roomassa 9. maaliskuuta 2019 sääntökunnan

yleisesimies veli Bruno Cadoré, OP.

maanantai 20. maaliskuuta 2023

Pohjoismaista yhteistyötä
Pohjoismaiden maallikkodominikaanien viime vuonna valittu koordinaattori Malin Loman vieraili ryhmämme kokouksessa lauantaina 18.3.2023. Vietimme yhdessä messua Studiumin kappelissa isä Marie-Augustinin johdolla, minkä jälkeen kokoonnuimme kahvittelemaan ja vaihtamaan ajatuksia muun muassa uudesta direktoriumista.tiistai 30. elokuuta 2022

Ikuiset lupaukset

 


Sunnuntaina 28.8.2022 kokoonnuimme Studiumiin viettämään hengellisen neuvonantajamme isä Marie-Augustinin johdolla messua, jossa Liisa Katariina Söderholm antoi ikuiset lupauksensa maallikkodominikaanina. Messussa konselebroi isä Gabriel Salmela OP. Paikalla oli niin maallikkodominikaaneja kuin Liisa Katariinan sukulaisia ja ystäviäkin. Messun jälkeen seurasi runsas ruokatarjoilu Studium Catholicumin Angelicum-salissa.

keskiviikko 23. maaliskuuta 2022

Sääntökuntaan ottaminen

Pyhän Joosefin juhlapyhänä 19.3.2022 meillä oli ilo viettää Mily Vazquez Harkiven saarnaajien sääntökuntaan ottamisen juhlaa Studiumissa. Milyn postulanttiaika päättyi ja hän aloitti novisiaattinsa. Messua vietti hengellinen neuvonantajamme isä Marie-Augustin. Messun jälkeen kokoonnuimme vielä kirjastoon yhteiselle juhla-aterialle.


sunnuntai 16. toukokuuta 2021

Pyhän Dominicuksen juhlavuosi 2021

 


Pyhän isämme Dominicuksen kuoleman ja taivaallisen syntymän 800-vuotisjuhlavuotta vietetään tänä vuonna erityisenä juhlavuotena. Lisää informaatiota vuodesta löytyy tästä linkistä

Juhlavuoden teemana on Pöydässä pyhän Dominicuksen kanssa, mikä viittaa kuuluisaan, juuri Dominicuksen kanonisaation jälkeen maalattuun tauluun (kuva alla). Lisätietoa aiheesta löytyy täältä.
Katariina Sienalaisen päivä

 


Maallikkodominikaanien toiminta on ollut tauolla koronatilanteen vuoksi lähes kokonaan pandemian alusta alkaen. Syksyllä 2020 pidettiin kuitenkin muutamia kokouksia ennen kokoontumisrajoitusten tiukentumista loppuvuodesta. Kokoonnuimme suojelijamme Katariina Sienalaisen päivänä ensimmäistä kertaa sitten viime syksyn viettämään messua yhdessä pienellä joukolla Studium Catholicumiin. Toivottavasti pääsemme jälleen ensi syksynä aloittamaan normaalit tapaamiset; muun muassa sen vuoksi, että tänä vuonna vietetään pyhän Dominicuksen kuoleman 800-vuotismuistoa (ks. uudempi postaus aiheesta).